Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada

Acting 1960-10-12 Shinagawa, Tokyo, Japan 43.216
Duke Sanada, Hiroyuki Shimosawa , Hiroyuki Shimozawa , Henry Sanada, Harry Sanada, 真田廣之, 사나다 히로유키, 真田广之, 下沢広之