Kim Ji-won

Kim Ji-won

Acting 1992-10-19 Seoul, South Korea 37.179
김지원, 金智媛, キム・ジウォン