Sae Bom

Sae Bom

Acting 1985-06-07 South Korea 73.26
새봄, Sae Bom, 新春, Sae Bom-I, 새롬, Sae-rom, Sae Rom, Lee Sae-bom, 이새봄, Han Sae-bom, 한새봄, Park Sae-bom, 박새봄